×
Danh mục
  • 5. Sổ liên lạc điện tử

5. Sổ liên lạc điện tử

Sổ liên lạc điện tử: là phần mềm kết nối thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh, giúp cho phụ huynh học sinh có thể theo dõi quá trình học tập của con em mình và theo dõi các thông báo một cách chính xác và nhanh nhất. Sổ liên lạc điện tử gồm các chức năng dành cho (Kích vào ảnh hoặc đường dẫn để xem hướng dẫn chi tiết):
                                                                                 
         Nhà trường                                                              Phụ huynh